Všeobecné obchodní podmínky

 

Naše detaily:

Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností Shift Translation Limited Partnership. Jsme registrovaní v Maďarsku pod registračním číslem 01 06 790303 a naše sídlo je v apartmá 14, 2. patro, ulice Podmaniczkého 57, Budapešť, 1064. Naše hlavní místo podnikání je v apartmá 14, 2. patro, ulice Podmaniczkého 57, Budapešť, Maďarsko, 1064.

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Provozovatel provozuje internetový Registr překladatelů a překladatelských firem na internetové stránce www.najdiprekladatele.cz. Provozovatel zveřejňuje profesní profily (dále jen „Profil“) překladatelských firem, agentur, překladatelů, tlumočníků a jazykových korektorů (dále jen „Překladatelé“) a umožňuje, aby Překladatelé měli možnost prostřednictvím najdiprekladatele.cz získávat zakázky od Zákazníků a Zákazníci si mohli efektivně vybrat Překladatele na základě jeho Profilu.
 3. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících najdiprekladatele.cz (dále jen „Zákazník“) při každém přístupu na stránky najdiprekladatele.cz, jakož i další související právní vztahy.
 4. Zákazník svým vstupem na najdiprekladatele.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 5. Provozovatel může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na najdiprekladatele.cz, aby se s nimi mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na najdiprekladatele.cz.

 

 1. Pravidla užití stránek najdiprekladatele.cz
 2. Služby nabízené Provozovatelem zahrnují služby poskytované zdarma i placené služby. Většinu těchto služeb mohou využívat jen uživatelé, kteří si vytvoří profil na webových stránkách.
 3. Zdarma poskytované služby zahrnují uveřejňování zakázek na překlad, korektury a tlumočení; možnost procházet databází překladatelů a tlumočníků na stránkách; možnost získat kontaktní informace na tyto překladatele a tlumočníky a hodnotit jejich služby.
 4. Placené služby zahrnují podávaní nabídek na zakázky uveřejněné na webových stránkách; zařazení do databáze tlumočníků na stránkách; zasílání emailových notifikací o relevantních uveřejněných zakázkách a získávání hodnocení od zákazníků.
 5. Provozovatel poskytuje najdiprekladatele.cz Překladatelům a Zákazníkům, kteří si sami vyplňují svůj profil a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Překladateli na najdiprekladatele.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na najdiprekladatele.cz ani za případné nekalosoutežní jednání prostřednictvím najdiprekladatele.cz.
 6. Provozovatel neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů, atd.) zveřejněných Překladatelem.
 7. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživatelům v souvislosti s používáním funkcí nabízených stránkami najdiprekladatele.cz. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za (nejen) následující události: pokud nejste jakožto platící uživatel najati na jakýkoli projekt, pokud nenaleznete překladatele či tlumočníky pro jakýkoli projekt, jakékoli nesprávné informace poskytnuté uživateli v jejich profilech, jakékoli nesprávné informace poskytnuté zákazníky ve zveřejněných zakázkách nebo překladateli či tlumočníky v rámci přímé komunikaci či za neplnění či chybné plnění mezi stranami.
 8. Uživatelé těchto stránek využívají výhradně služby Provozovatele a nejsou jeho zaměstnanci ani obchodními partnery. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoli nároky uživatele a jakmile zákazník, který zveřejnil zakázku, a překladatel či tlumočník vstoupí v přímý kontakt mimo webové stránky, Provozovatel do jejich styku nijak nevstupuje. Provozovatel nezpracovává platby mezi uživateli stránek a nenese zodpovědnost za úhradu jakékoli straně za poskytnuté služby.
 9. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na najdiprekladatele.cz, ani nezaručuje bezpečnost najdiprekladatele.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání najdiprekladatele.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na najdiprekladatele.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou najdiprekladatele.cz nebo počítačovými viry. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Zákazníka.
 10. Kliknutím na některé odkazy na najdiprekladatele.cz může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 11. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Zákazníka do systému najdiprekladatele.cz.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či zcela zamezit přístup kteréhokoli uživatele na stránky, permanentně a bez vyrozumění či vysvětlení. Toto omezení či zákaz se mohou týkat jakéhokoli počtu uživatelů, včetně platících členů stránek. Provozovatel je rovněž oprávněn doplňovat, upravovat či mazat zakázky zveřejněné na stránkách. Provozovatel je rovněž oprávněn mazat uživatele bez vyrozumění či vysvětlení, včetně platících členů.

 

 1. Vlastnická a autorská práva
 2. Provozovatel je vlastníkem aplikace najdiprekladatele.cz.
 3. Provozovatel drží veškerá majetková práva vztahující se k najdiprekladatele.cz.
 4. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Překladatelů a Překladatelé na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 5. Obsah najdiprekladatele.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělil Provozovatel předem souhlas.

 

 1. Práva a povinnosti Zákazníka
 2. Zákazník vůči provozovateli prohlašuje, že:
 3. Je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk.
 4. Se před zahájením užívání najdiprekladatele.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 5. Veškeré údaje, které poskytuje Provozovatel, jsou pravdivé, úplné a přesné.
 6. Nebude používat najdiprekladatele.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 7. Bude používat najdiprekladatele.cz jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Provozovatele.
 8. Bude používat najdiprekladatele.cz pouze v souladu s jeho určením.
 9. Zákazník je povinen při užívání najdiprekladatele.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Překladatelů, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zákazník zejména nesmí:
 10. Užívat najdiprekladatele.cz v rozporu s těmito Podmínkami.
 11. Komerčně využívat kterékoli části najdiprekladatele.cz způsobem, který může poškodit Provozovatele a/nebo Překladatele nebo ostatní Zákazníky.
 12. Získávat přihlašovací jména a/nebo hesla Překladatelů.
 13. Zasílat Překladatelům falešné, podvodné nebo špionážní poptávky.
 14. Předávat obdržené nabídky jakoukoliv formou jiným Překladatelům.
 15. Šířit nebo měnit grafické a textové materiály Překladatelů (viz článek IV. Vlastnická a autorská práva).
 16. Zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část najdiprekladatele.cz nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi najdiprekladatele.cz.
 17. Používat takový software nebo postupy přístupu ke najdiprekladatele.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz najdiprekladatele.cz.

 

 1. Platící uživatelé
 2. Pokud chtějí uživatelé být zařazeni do databáze překladatelů nebo podávat nabídky na zveřejněné zakázky jako překladatelé či tlumočníci, jsou povinni za tyto služby platit.
 3. Ceny za různé předplatné lze kdykoli najít pod následujícím odkazem: https://najdiprekladatele.cz/plans. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Ceny uvedené na této stránce nezahrnují DPH.
 4. Uživatelé mohou provést platbu na stránkách bankovním převodem, kreditní kartou či přes službu PayPal. Platby kreditní kartou a přes službu PayPal provádí výhradně společnost Braintree (https://www.braintreepayments.com). Platbou na stránkách uživatelé automaticky souhlasí s podmínkami poskytování služeb společnosti Braintree.
 5. Uživatelé jsou povinni poskytnout při platbě správné fakturační údaje. Poskytnutí nesprávných fakturačních údajů může vést ke zrušení uživatelského účtu.
 6. Ceny uvedené v ceníku automaticky obsahují DPH ve výši 27%. Pokud uživatel poskytne své daňové identifikační číslo, bude od splatné částky odečtena DPH.
 7. Platby kreditní kartou a přes službu PayPal jsou v základním nastavení nastaveny jako opakované. Předplatné stránek lze kdykoli zrušit. Po zrušení předplatného bude uživatel moci využívat všechny prémiové funkce až do konce zúčtovacího období. Po konci tohoto zúčtovacího období bude účet převeden na zdarma poskytovaný předplatitelský plán.
 8. Platby provedené kreditní kartou, přes službu PayPal či bankovním převodem jsou nerefundovatelné.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s najdiprekladatele.cz se řídí právním řádem Maďarské republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití najdiprekladatele.cz realizován.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 4. Uživatel souhlasí, že jakékoli právní spory s Provozovatelem budou řešeny u Městského soudu v Budapešti v Maďarsku.
 5. Přijetím těchto podmínek se uživatel vzdává práva na hromadnou žalobu.
 6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01. 03. 2019.

V Budapešti dne 01. 03. 2019.