Definice výrazů běžně užívaných v překladu

Tak jako všechny profese, i překlad má svou vlastní hantýrku, která může být pro některé zákazníky nejasná. Zde jsme pro vás shromáždili některé z nejběžnějších výrazů užívaných překladateli a tlumočníky i jejich význam.

Definice v překladu

Zpětný překlad: Proces překládání dříve přeloženého textu zpět do jazyka originálu.

Nástroje CAT: Nástroje pro počítačem podporovaný překlad - Proces, při kterém lidský překladatel používá počítačový software k usnadnění překladu.

Počet znaků: Celkový počet znaků v textu, obvykle používaný pro stanovení ceny překladatelských projektů.

Konzistence: Měřítko toho, jak často jsou výrazy či fráze přeloženy stejným způsobem do cílového jazyka.

Kontext: Informace mimo samotný text, které jsou nezbytné pro úplné porozumění.

Kód země: Zkratka složená ze dvou nebo tří písmen označující zemi nebo závislé území. Kódy zemí jsou stanoveny podle ISO 3166, například „AL” pro Albánii nebo „CZ” pro Českou republiku.

Dialekt: Nářečí jazyka, kterým mluví příslušníci určitého místa a který je charakterizován ojedinělou slovní zásobou, gramatikou a výslovností.

DNT: Zkratka pro nepřekládejte. Na seznam takových frází a slov patří názvy obchodních značek.

Interpretace: Proces tlumočení mluvené nebo znakové komunikace z jednoho jazyka do druhého, nebo také výstup, který je výsledkem tohoto procesu.

Jazyková dvojice: Jazyky, ve kterých může překladatel nebo tlumočník poskytnout svoje služby.

Lokalizace: Přizpůsobení překladu tak, aby vyhovoval cílové kultuře.

Strojový překlad: Běžně také nazývaný automatický překlad. Překlad textu provedený výhradně počítačem. Často se používá zkratka MT.

Rodný jazyk: První jazyk, který se člověk přirozeně učí, většinou od dětství.

Projektový manažer: Osoba, která má na starosti vedení a koordinaci daného překladatelského projektu.

Jazyková korektura: Kontrola přeloženého textu za účelem najít a opravit chyby v pravopisu, gramatice, skladbě a také v souvislostech a ucelenosti. Obvykle - ale nemusí tomu tak být - se provádí druhým lingvistou nebo překladatelem.

Zajištění kvality: Proces navržený k zajištění kvality překladu, při kterém se dodržují konkrétní postupy za účelem minimalizování chyb.

Opakování: Věta nebo fráze, která se ve zdrojovém textu opakuje. S pomocí CAT nástrojů jsou opakované fráze přeloženy pouze jednou a jejich opakování přeloží software automaticky.

Zdrojový soubor: Soubor, který obsahuje zdrojový dokument ve své původní podobě.

Zdrojový jazyk: Původní jazyk textu, který se má přeložit.

Zdrojový text: Text, který se má přeložit.

Analýza zdrojového textu: Analýza zdrojového textu před zahájením překladu, která lépe vyhodnotí obtížnost překladu.

Cílová skupina: Skupina lidí, která bude číst informace přeložené překladatelem nebo tlumočníkem v cílovém jazyce.

Cílový jazyk: Jazyk, do kterého je text přeložen.

Odborný překlad: Překlad odborných textů, jako jsou uživatelské nebo údržbové manuály, katalogy a technické listy.

Terminologická analýza: Proces prováděný před zahájením překladu s cílem analyzovat slovní zásobu v textu a její význam v daném kontextu, často za účelem vytvoření specializovaných slovníků pro určité obory.

Terminologická databáze: Elektronické úložiště výrazů a s nimi spojených údajů.

Transkripce: Proces převedení řeči do písemné podoby.

Management překladů: Správa technologického postupu překladů.

Překladová paměť: Přeložené části textu jsou uloženy v databázi. Překladová paměť je systém, který prohledá zdrojový text a snaží se přiřadit jazykové řetězce (věty nebo jejich části) ke spárovaným řetězcům zdrojového a cílového jazyka v databázi s cílem znovu použít dříve přeložený materiál.

Počet slov: Celkový počet slov v textu, obvykle používaný pro stanovení ceny překladatelských projektů.