Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

1.1 Zabýváme se ochranou soukromí návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb.

1.2 Tyto zásady ochrany osobních údajů platí v případech, kdy jednáme jako správce údajů s ohledem na osobní údaje návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb; jinými slovy, kdekoli určujeme účel a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Na našich webových stránkách používáme  soubory cookies. Vzhledem k tomu, že tyto soubory nejsou pro poskytování našich webových stránek nezbytně nutné, požádáme vás o souhlas s používáním souborů cookies při první návštěvě našeho webu.

1.4 V těchto zásadách se používáním "my" a "naše" odvoláváme na Shift Translation LP.

 1. Zásluha

2.1 Tento dokument byl vytvořen s využitím šablony ze SEKV. Legal (https://seqlegal.com).

3. Jak používáme vaše osobní údaje

3.1 V této 3. části uvádíme:

 • obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;
 • v případě osobních údajů, které jsme od vás nezískali přímo, zdroj a konkrétní kategorie těchto údajů;
 • účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje; a (d)       právní základy zpracování.
  • Můžeme zpracovávat údaje o vašem využívání našich webových stránek ("data využití"). Údaje o využití mohou zahrnovat vaši IP adresu, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj odkazů, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek, jakož i informace o načasování, frekvenci a vzoru návštěv webových stránek. Zdrojem údajů o využití je služba Google Analytics. Tato uživatelská data mohou být zpracována za účelem analýzy využití webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je sledování a vylepšování našich webových stránek a služeb.
  • Můžeme zpracovat vaše osobní a firemní údaje, které jsou poskytovány v průběhu používání našich služeb ("data služeb"). Údaje o službách mohou obsahovat e-mailovou adresu, telefonní číslo, vaše jméno, roli ve společnosti, adresu společnosti, DPH společnosti a registrační číslo. Zdrojem dat o službách jste vy nebo váš zaměstnavatel. Údaje o službách mohou být zpracovávány pro poskytování našich služeb, udržování zálohy našich databází a být využity pro komunikaci s vámi. Právním základem pro toto zpracování je souhlas nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo pokud na základě vašeho požadavku podniknete kroky k uzavření takové smlouvy.
  • Můžeme zpracovávat data a informace obsažené v každé poptávce, kterou nám předložíte, pokud jde o zboží a/nebo služby ("údaje dotazů"). Údaje o poptávce mohou být zpracovány za účelem nabídky, uvádění na trh a prodeje příslušných služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.
  • Můžeme zpracovávat informace týkající se našich vztahů se zákazníky, včetně kontaktních informací o zákaznících ("údaje o vztazích se zákazníky"). Údaje o vztazích se zákazníkem mohou zahrnovat vaše jméno, zaměstnavatele, pracovní zařazení nebo roli, kontaktní údaje a informace obsažené v komunikaci mezi námi a vaším zaměstnavatelem. Zdrojem údajů o vztazích se zákazníky jste vy nebo váš zaměstnavatel. Údaje o vztazích se zákazníky mohou být zpracovávány za účelem zlepšení našich vztahů se zákazníky, komunikace se zákazníky, vedení záznamů o těchto komunikacích a propagace našich produktů a služeb zákazníkům. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.
  • Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zasíláte, nebo v souvislosti s ní ("korespondenční údaje"). Korespondenční data mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata spojená s komunikací, která se provádí pomocí kontaktních formulářů webových stránek. Korespondenční údaje mohou být zpracovány za účelem komunikace s vámi a pro vedení záznamů. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to sice řádná správa našich obchodních zájmů a komunikace s uživateli.
  • Můžeme zpracovávat informace získané z veřejných zdrojů bez předchozího souhlasu ("veřejné údaje"). Veřejné údaje mohou zahrnovat vaše jméno, zaměstnavatele, pracovní zařazení nebo roli a kontaktní údaje. Tyto informace lze získat z jakýchkoli veřejných zdrojů, jako jsou webové stránky vaší společnosti, stránky s inzeráty pro hledání práce, registru firem a společnosti Linkedin. Veřejné údaje mohou být zpracovány za účelem zahájení komunikace s vámi v případě, že předpokládáme, že naše služby budou přínosné pro vás nebo vašeho zaměstnavatele. Právním základem pro toto zpracování je veřejná povaha těchto údajů a naše oprávněné obchodní zájmy.
  • Můžeme zpracovat jakýkoli údaj z vašich osobních údajů uvedených v těchto zásadách, je-li to nezbytné pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků, ať již v soudních řízeních nebo v administrativním nebo mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to ochrana a uplatňování našich zákonných práv, vaše zákonná práva a zákonná práva ostatních.
  • Prosíme, neposkytujte nám osobní údaje jiné osoby, pokud vás o to výslovně nepožádáme.

4. Poskytování vašich osobních údajů ostatním

4.1 Můžeme zveřejnit vaše kontaktní údaje, údaje o zaměstnavateli, údaje o společnosti, údaje o objednávce, obsah vašich e-mailů a dokumenty zaslané k překladu našim dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to přiměřeně nutné pro poskytování našich služeb.

4.2 Kromě konkrétních zveřejnění osobních údajů uvedených v této 4. části, můžeme osobní údaje zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni dodržet, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud je takové zpřístupnění nezbytné k vytvoření výkonu, nebo obhajobě právních nároků, ať již v soudním, administrativním nebo mimosoudním řízení.

 1. Zachovávání a vymazávání osobních údajů

5.1 V této 5. části jsou uvedeny zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností v souvislosti se zachováváním a vymazáváním osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nesmí být uchovávány déle, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.

5.3 Vaše osobní údaje uchováváme následovně:

Údaje o využití, údaje z poptávek a veřejné údaje budou uchovány po dobu minimálně jednoho měsíce a maximálně jednoho roku po obdržení.

5.4 V některých případech není možné v předstihu specifikovat období, po které budou vaše osobní údaje uchovány. V takových případech určíme dobu uchovávání na základě následujících kritérií:

Doba uchovávání údajů o vztazích se zákazníky, korespondenční údaje a údaje o službách se určí podle toho, zda mezi vámi a naší společností přetrvává obchodní vztah.

5.5 Bez ohledu na ostatní ustanovení této 5. části můžeme uchovávat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, kterou jsme povinováni, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

6. Změny

6.1 Čas od času můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

6.2 Tuto webovou stránku byste měli příležitostně kontrolovat, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad.

6.3 Můžeme vás upozornit na významné změny těchto zásad prostřednictvím e-mailu.

7. Vaše práva

7.1 V této 7. části shrnujeme práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů o úplném vysvětlení těchto práv.

7.2 Vaše hlavní práva vyplývající z právních předpisů o ochraně dat jsou:

(a)      právo na přístup;

(b)      právo na opravu;

 • právo na vymazání;
 • právo omezit zpracování;
 • právo vznést námitky proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;

(g)      právo podat stížnost orgánu dozoru; a

(h)      právo odvolat souhlas.

 • Máte právo na potvrzení, zda a kde a jak zpracováváme vaše osobní údaje, a jaký máme přístup k osobním údajům spolu s dalšími doplňujícími informacemi. Tyto dodatečné informace obsahují podrobnosti o účelu zpracování, kategoriích dotyčných osobních údajů a příjemců osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních není ovlivněno. Pokud si to budete přát, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou být přiměřeně zpoplatněny.
 • Máte právo na opravu všech nepřesných údajů o vás a, s přihlédnutím k účelům zpracování, doplnění veškerých neúplných osobních údajů.
 • V některých případech máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje, které již nejsou nezbytné k našim účelům, či k účelům pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány; odvoláváte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; máte námitky proti zpracování podle určitých pravidel příslušného zákona o ochraně údajů; zpracování je pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly protiprávně zpracovány. Existují však vyloučení práva na vymazání. Obecná vyloučení zahrnují případy, kdy je zpracování nezbytné: k výkonu práva na svobodu projevu a informace; pro splnění zákonné povinnosti; nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.
 • Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybníte-li přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučuje vymazání; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale vyžadujeme osobní údaje k výkonu, nebo obraně právních nároků; a máte-li námitky proti zpracování, až do ověření této námitky. Pokud je zpracování na tomto základě omezeno, můžeme i nadále ukládat vaše osobní údaje. Použijeme je pouze jinak: s vaším souhlasem; pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 • Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem pro zpracování, že zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo výkonu jakéhokoli veřejného orgánu, který nám byl svěřen; nebo účely legitimních zájmů nás nebo třetí strany. Pokud učiníte takovou námitku, přestaneme zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků.
 • Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud takovouto námitku učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.
 • Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.
 • Pokud právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:
 • souhlas; nebo
 • že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy,

a takové zpracování probíhá automaticky, což znamená, že máte právo obdržet vaše osobní

údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by to mělo nepříznivý dopad na práva a svobody druhých.

7.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu dat, máte zákonné právo podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho stálého pobytu, pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů.

7.12 V rozsahu, v jakém je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odstoupení neovlivní zákonnost zpracování před odstoupením.

7.13 Jakákoli vaše práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit na základě písemného oznámení.

 

 1. O souborech cookies

8.1 Cookies jsou soubory obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), které jsou odeslány webovým serverem do webového prohlížeče, kde jsou uloženy. Identifikátor je poté odesílán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

8.2 Soubory cookies mohou být buď "trvalé" nebo "dočasné": trvalý soubor cookie bude ukládán webovým prohlížečem a zůstane platný až do jeho vypršení platnosti, pokud je uživatel nesmaže před datem vypršení platnosti; dočasné cookies na druhé straně vyprší na konci relace uživatele ve chvíli, kdy je webový prohlížeč uzavřen.

8.3 Cookies obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní údaje, které u nás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z těchto souborů.

9. Cookies používané našimi poskytovateli služeb

9.1 Naši poskytovatelé služeb používají cookies a tyto cookies mohou být uloženy v počítači při návštěvě našich webových stránek.

9.2 Pomocí služby Google Analytics analyzujeme využití našich webových stránek. Služba

Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o využívání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.

9.3 Používáme společnost ClickCease. Tato služba používá cookies pro sledování návštěvníků našich stránek. Můžete si prohlédnout zásady ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb na adrese: https://www.clickcease.com/privacy.html.

9.4 Používáme společnost Braintree. Tato služba používá cookies pro sledování návštěvníků našich stránek. Můžete si prohlédnout zásady ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb na adrese: https://www.braintreepayments.com/hu/legal/braintree-privacy-policy.

10. Správa souborů cookies

10.1 Většina prohlížečů umožňuje zamítnout přijímání cookies a jejich odstranění. Metody k tomu se liší od prohlížeče k prohlížeči a od verze po verzi. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookies pomocí těchto odkazů: (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs (Chrome);

 • https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

(Firefox);

 • http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
 • https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies (Internet Explorer);
 • https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a
 • https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge). 10.2 Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

10.3 Pokud zablokujete soubory cookies, nebudete moci plně využít všech funkcí na našich webových stránkách.

11. Naše detaily

11.1 Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností Shift Translation Limited Partnership.

11.2 Jsme registrovaní v Maďarsku pod registračním číslem 01 06 790303 a naše sídlo je v apartmá 14, 2. patro, ulice Podmaniczkého 57, Budapešť, 1064.

11.3 Naše hlavní místo podnikání je v apartmá 14, 2. patro, ulice Podmaniczkého 57, Budapešť, Maďarsko, 1064.

11.4 Můžete nás kontaktovat:

 • pomocí našeho kontaktního formuláře na webových stránkách;
 • telefonicky, na kontaktní číslo zveřejněné na našich webových stránkách;
 • e-mailem pomocí e-mailové adresy zveřejněné na našich webových stránkách.